Share this content on Facebook!
21 Jul 2016


tấm xuyên sáng

Rõ ràng vật liệu tấm nhựa đã được thử nghiệm trong ba kích thước của buồng để sử dụng trong các đơn vị phytotron thiết kế để nhập học của các cường độ tối đa ánh sáng mặt trời. Một mô hình xoay nhỏ tạo điều kiện nghiên cứu với ánh sáng mặt trời và chứng minh mong muốn quay cho các thiết kế sau này. xây dựng đôi cửa sổ của Plexiglas trong việc phổ biến và ánh sáng chỉ đạo mô hình, có tắc tối thiểu của ánh sáng, cung cấp vật liệu cách nhiệt tốt và bóng tối thiểu.
Các phòng lớn được kiểm tra có một mái dốc 23 °, diện tích 12 ft 8...